تور کارخانه

دستگاه برش

دستگاه برش-1
دستگاه برش-2
دستگاه برش-7
دستگاه برش-5
دستگاه برش-6
دستگاه برش-4

ماشین علامت گذاری

ماشین علامت گذاری-2
ماشین علامت گذاری-5
ماشین علامت گذاری-1
ماشین علامت گذاری-3
ماشین علامت گذاری-7
ماشین علامت گذاری-4

دستگاه جوش کاری

دستگاه جوش - 1
دستگاه جوش-2
دستگاه جوش-4